Restaurering av småbiotoper i mosaiklandskapet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan
Småbiotoper och bryn i övergången mellan skog och åkermark är av högt värde för bland annat insekter och olika fågelarter. Det är bryn med blommande och bärande buskar och träd som ger förutsättningar för dem att leva i landskapet. För att småbiotoper och bryn ska kunna utvecklas med blommande och bärande buskar och träd krävs att de sköts. 2010 sökte kommunen och fick medel för att sköta småbiotoper och bryn på kommunägd mark.

 

Kommunen sökte medel för att kunna sköta bryn i det tätortsnära landskapet och där kommunen äger mark. Platserna är valda för att skapa större landskapsavsnitt där en fortsatt skötsel kan säkerställas.

Bryn

Bryn vid Norrholm. Foto Olle Philipsson.

Restaurering av småbiotoper och bryn sker med motormanuella metoder och varje objekt dokumenteras före och efter åtgärd. Objekten kommer sedan nyttjas som referensobjekt för studiebesök och guidningar.

I två utpekade landskap med miljöer för växter och djur som traditionsenligt brukats med småskaliga metoder i åker, - ängs- och skogsbruket önskar projektet förbättra utvecklingen för biologiska mångfalden och tillgängligheten för människor. I fornlämningstäta marker norr om Mesta finns många åkerholmar, öppet diken, dammar och källor, ängs- och betesmarker. Kring gårdarna Djursta och Ärsta, norr om Eskilstuna, finns skogsbryn av varierade slag mot åker- och betesmarker.

Av fyra villkor i projektet är två uppfyllda, fyra gårdslägen öppnas varsamt och 200 meter stenmurar friläggas från inväxande sly och träd.

Stenmur vid Mesta

Båda miljöerna med tydliga, tidiga kulturspår värnas genom fortsatt öppethållande. Två villkor, bryn och åkerholmar, arbetar kommunen med nu i vinter. Efter inventering öppnas miljöerna för arter anpassade till kulturlandskapet.

Projektet räknar med bättre livsbetingelser för grod- och kräldjur i varma stenmurar, insekter som myror och dagfjärilar i solvarma gårdslägen, hagmarksflora, bärrika buskar och olika fågelarter på åkerholmar och längs skogsbryn.