Eskilstuna kommun
01 september 2014 23:01
För att kunna se Eskilstunakartan krävs att javascript är påslaget.

Räddningstjänsten

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Huvudbrandstationen

Foto: Lisbet Skärstam

 

Räddningstjänsten är uppdelad i två enheter en räddningsenhet och en skyddsenhet samt en administrativ avdelning. Räddningschef är Lars Lagebo, ställföreträdande räddningschef är Tobias Erdsjö och för skyddsenheten är David Hultman chef. Vår verksamhet styrs av Lag om Skydd mot Olyckor LSO, Förordningen om skydd mot olyckor samt Lag om Brandfarliga och Explosiva varor, LBE. Lagarna kan du läsa mer om på MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

 

Räddningsenheten arbetar med operativ räddningstjänst d.v.s skyddar och räddar liv, miljö och egendom i samband med olyckor och bränder.

 

Det är räddningstjänsten som rycker ut vid bränder, trafikolyckor, kemikalieolyckor, olyckor med farligt gods, djurlivräddning, oljeutsläpp och andra olyckor.

Räddningstjänsten larmas vid alla befarade hjärtstopp parallellt med ambulansen. 

När det händer olyckor på Mälaren rycker Sjöfartsverket ut. Men om det händer olyckor på Hjälmaren rycker den kommunala räddningstjänsten ut.

Vår brandstation är ny och invigdes i december 2006 - den är en av Sveriges modernaste. 

 

Räddningstjänsten har ett Handlingsprogram för sin verksamhet.

 

Den operativa styrkan består av åtta personer i jour samt räddningschef och stabschef i beredskap. Totalt finns utryckningspersonal (heltid, deltid och räddningsvärn) om cirka 100 personer som i första hand arbetar inom den operativa verksamheten men även har arbetsområden inom det förebyggande arbetet. Det finns två deltidsstyrkor om vardera fem man i beredskap i Torshälla och Västermo samt två räddningsvärn i Ärla och Näshulta.  Din närmaste brandstation

 

Skyddsenheten arbetar med att förhindra och förebygga bränder och olyckor. Det sker genom tillsyn på vissa byggnader och företag samt genom utbildningar och kurser. Skyddsenheten består av sex heltidstjänster.

 

Här kan du läsa mer om brandskydd. Här kan du läsa mer om Din säkerhet.

Här kan du läsa om Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning där visar det sig att räddningstjänsten har ett gott förtroende hos eskilstunaborna.

 

Räddningstjänsten eller miljö- och räddningstjänstnämnden?

Räddningstjänsten styrs av miljö- och räddningstjänstnämnden, som består av politiker. Enkelt uttryckt kan man säga att nämnden bestämmer ramar och riktlinjer för hur räddningstjänsten ska lägga upp sitt arbete.

Vem fattar besluten?

Generellt sett fattar räddningstjänsten sakkunniga brandingenjörer och brandmästare beslut på delegation från nämnden. Lite förenklat betyder det att räddningstjänsten fattar beslut i miljö- och räddningstjänstnämndens namn. Nämnden får sedan i efterhand ta del av besluten. Ärenden som är extra stora och kontroversiella fattar nämnden beslut om på sina sammanträden. Besluten fattas med hjälp av information de får av räddningstjänsten olika handläggare, som har olika specialområden.


 

 

 

 


Skriv in ovanstånde text i rutan nedan