Eskilstuna kommun
03 september 2014 04:05

Så överklagar du ett beslut

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Om du inte är nöjd med det beslut du fått från socialtjänsten, kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligt.

I skrivelsen ska du ange
• vilket beslut som överklagas
• varför du anser att beslutet ska ändras
• vilken ändring du vill ha
• vad du vill att förvaltningsrätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning
• underteckna skrivelsen och ange namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Skrivelsen sänds till
Eskilstuna kommun
Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Skrivelsen måste ha inkommit till arbetsmarknads- och familjeförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid skickas handlingarna vidare till förvaltningsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt som du begärt.

Behöver du fler upplysningar om hur du överklagar, kan du vända dig till din handläggare.

Skriv in ovanstånde text i rutan nedan