God man/förvaltare

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Många människor har svårt att klara sig själva och behöver därför en annan människas stöd och hjälp, t ex av en god man eller förvaltare. Det kan bl a vara personer med utvecklingsstörning, psykisk störning, gamla, sjuka, personer med demenssjukdom, minderåriga barn och flyktingbarn.

Uppdraget som god man och förvaltare kan omfatta tre huvudområden:

 • att bevaka en persons rätt
 • att förvalta egendom
 • att sörja för god personlig omvårdnad.


Att vara förvaltare innebär därutöver att man är ställföreträdare för en person och inte bara ombud. Förvaltarskap är ett större ingrepp i en persons liv.

Tingsrätten beslutar om förordnande av god man/förvaltare efter överförmyndarens hörande.

 

Vem kan ansöka?

 

 • Huvudmannen själv
 • Hans eller hennes make/maka eller sambo
 • Närmaste släktingar
 • Överförmyndarnämnden


Blanketter för ansökan


En ansökan om god man bör åtföljas av:

 • Ett personbevis
 • Ett intyg av kurator, biståndshandläggare, läkare eller liknande som bekräftar att det föreligger behov av god man/förvaltare
 • Förslag på person som är villig att bli god man (om det finns eget förslag)
 • Av handlingarna ska det klart framgå om huvudmannen är i behov av ett fullständigt eller ett begränsat godmanskap.


Det går inte att förordna god man mot den enskildes vilja. Hinder mot att inhämta samtycke finns endast då huvudmannen inte kan uttrycka egen vilja i saken. Av utredningen bör därför klart och tydligt framgå anledningen till att ett samtycke inte kan lämnas.